Paper Cuts
   
Colourful Paper Cuts
Opera 01
Opera 02
   
Opera 03
 
   
   
Flowers 01
Fu "Blessing" 01
   
Fu "Blessing" 02
Fu "Blessing" 03
   
   
   
   
   
Monochrome Paper Cuts
"Qing Ming River Scene"
   
   
Details of "Qing Ming River Scene"
   
 
   

 

 

 
"The Great Wall"

 

 

Details of "the Great Wall"
   
 
Double Fish
Dragon
   
Bible Series:
The Last Supper