Fingerings for 8-Hole Xiao Flutes

(translated from Lu Jin Shan's "Dizi, Xiao, Xun, Sheng, Suona Playing Instruction")