Fingering Chart for 6-Hole Xiao Flute

(translated from Lu Jin Shan's "Dizi, Xiao, Xun, Sheng, Suona Playing Instruction")

 
 
 
 
 

 

Home
Top
Back
Art of Nature
Flora of Nature
Links
Contact Us